תקינה חשבונאית

הניסיון המקצועי והידע האקדמאי הנרחב הקיים בידי מנהלי החברה מקנה לחברתIFS  יתרון רב במתן חוות דעת בלתי תלויות בנושאים חשבונאיים (כגון PPA, בחינה לירידת ערך, הערכת שווי כתבי אופציה וכד'). שגיא ניהל, בתפקידו הקודם, את המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים (הפיקה כ- 700 חוות דעת בשנה בנושאים אלו) ועבד מול כ- 400 חברות מהגדולות במשק (ציבוריות בארץ ובחו"ל, פרטיות ומשרדי ממשלה) וכן בענפים השונים (מדעי החיים, טכנולוגיה, מסחר ושרותים, נדל"ן וכד') וכרו"ח בכיר בחברת הייעוץ בפירמת BDO זיו האפט. שרותי החברה בתחום התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) והאמריקאית (US.GAAP) הינן:
 
  • הערכת שווי אופציות. הערכת שווי של אופציות לעובדים ויועצים בכפוף לעמידה בתקינה החשבונאית (FAS123R, IFRS2).
  • ייחוס עלות הרכישה (PPA - Purchase Price Allocation). ייחוס עלות הרכישה (PPA) נדרש על פי התקינה הבינלאומית (IFRS3R ו- 38 IAS) והתקן האמריקאי 141 FAS.
  • הערכת שווי של המניה הרגילה לרבות לצרכי 409A.
  • הערכת שווי של מרכיב האופציה באג"ח להמרה.
  • בחינה לירידת ערך. על פי תקן בינלאומי מס' 36 IAS והתקן האמריקאי מס' 142 FAS יש לבצע בחינה לירידת ערך אחת לתקופה.
  • הערכת שווי של חברות ונכסים בלתי מוחשיים.
  • הערכת שווי של עסקאות בין צדדים קשורים (הלוואות וערבויות). בהתאם לתקינה הבינלאומית (IAS 39 ו- IAS 32). יש לחשב את מרכיב ההטבה הגלום בעסקאות מימון בין צדדים קשורים.
     
ליצירת קשר sagi@ifs-consulting.co.il או 052-4760011

[ PPA ] , [ FAS141 ], [ IAS38 ], [ IFRS3R ] , [409A] , [ירידת ערך], [ ias39 ], [ תקינה חשבונאית ], [ ifs ]